Bookmark and Share

USNESENÍ, ČTVRTEK 12. PROSINCE 2019

Vydáno dne 28. 01. 2020 (312 x přečteno)

ze zasedání Zastupitelstva města Strážov, které se konalo 12.12.2019 od 19.00 hodin na radnici ve Strážově.


Zastupitelstvo rozhodlo:

 66)  ...     směnit p.p.č. 602 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 4) o výměře 34 m2 a p.p.č. 601 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu ze st.p.č. 12/1) o výměře 21 m2, která připadne do vlastnictví města, za p.p.č. 600 (vzniklou na základě oddělovacího geometrického plánu z p.p.č. 535) o výměře 68 m2, která připadne do vlastnictví manželů Josefa a Jaroslavy Soukupových, vše v k.ú. Viteň s tím, že manželé Soukupovi doplatí městu finanční vyrovnání rozdílu výměr směňovaných pozemků v celkové částce 260 Kč. 

67)  ...     koupit od Římskokatolické farnosti Nýrsko p.p.č. 1275 v k.ú. Strážov na Šumavě o výměře 197 m2 za cenu 150 Kč/m2

68)  ...     vyvěsit záměr směny p.p.č.  209/2 a 209/4 za část p.p.č. 57 v katastrálním území Lukavice u Strážova. 

69)  ...     vyvěsit záměr směny p.p.č.  1264/2 a části p.p.č. 1274/85 za část p.p.č. 1005/1 v k.ú. Strážov na Šumavě. 

70)  ...     vyvěsit záměr směny části st.p.č.  11 za část p.p.č. 223/1 v k.ú. Lehom. 

71)  ...     vyvěsit záměr koupě p.p.č. 316 v k.ú. Opálka od České republiky (Státní statek Jeneč, v likvidaci). 

72)  ...     poskytnout dotaci na činnost SK Kovodružstva Strážov ve výši 200 000 Kč. 

73)  ...     poskytnout dotaci na činnost TJ Sokol Strážov ve výši 50 000 Kč.

74)  ...     že na následujícím zasedání zastupitelstva budou projednány došlé žádosti o změnu územního plánu a pověřilo radu zpracováním pravidel pro provádění a financování změn územního plánu. 

Zastupitelstvo schválilo:

75)  ...     obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

76)  ...     pro rok 2020 pro Strážov výši vodného na 34,08 Kč bez DPH/m3 a výši stočného na 21,53 Kč bez DPH/m3

77)  ...     pro rok 2020 výši vodného pro Zahorčice, Víteň, Horní Němčice, Rovnou a Lukavici na 22,73 Kč bez DPH/m3

78)  ...     rozpočet města na rok 2020 s následujícími parametry: příjmy 33 179 590 Kč a výdaje 47 279 176 Kč, přičemž schodek ve výši 14 099 586 Kč bude hrazen z úspor minulých let. Součástí schváleného rozpočtu je pověření rady k realizaci rozpočtových opatření do částky 500 tisíc Kč na jednu akci bez dopadu na rozpočtový schodek. 

79)  ...     střednědobý výhled hospodaření pro období 2020 – 2024 včetně seznamu hlavních plánovaných akcí s vyčíslením předpokládaných nákladů. 

80)  ...     rozpočtová opatření č. 9/2019 ve formě rozpočtových změn. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

81)  ...     rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled hospodaření Dobrovolného svazku obcí Úhlava.